ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุด

ประชาชนทุกคน โดยต้องลงชื่อและรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบที่ห้องสมุดกำหนด

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด

 • แต่งกายสุภาพ สำรวมกิริยา ไม่พูดคุยเสียงดัง และ ไม่ปฏิบัติตนเป็นที่รบกวนผู้อื่น
 • ถอดรองเท้าที่ชั้นวางรองเท้า ที่จัดเตรียมไว้ให้
 • ต้องแสดงบัตรสมาชิกห้องสมุดทุกครั้งที่ต้องการยืมเอกสารออกนอกห้องสมุด
 • ต้องแสดงหนังสือ เอกสาร และสิ่งของต่อบรรรณารักษ์เพื่อให้ตรวจก่อน ออกจากห้องสมุด
 • ห้ามนำอาหาร ของขบเคี้ยวต่างๆ เข้ามารับประทานในห้องสมุดและไม่ใช้
  ห้องสมุดเป็นที่พักผ่อนนอนหลับ
 • ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องสมุด
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในห้องสมุด
 • ห้ามฉีก กรีด หรือตัด หรือกระทำการอันใดให้เกิดการชำรุด เสียหาย แก่หนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพิ์ทุกชนิดของห้องสมุด
 • ไม่นำหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ออกจากห้องสมุด โดยไม่ได้ยืมอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ
 • ในกรณีผู้ยืมทำหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ชำรุด สูญหาย ผู้ยืมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ทั้งสิ้น
 • ต้องดูแล ระมัดระวังทรัพย์สินที่มีค่าส่วนตัวหากสูญหายห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบ

การสมัครสมาชิก

 • ต้องเป็นผู้ที่มาใช้บริการห้องสมุด จำนวน 6 ครั้งขึ้นไปจึงจะสามารถ สมัครสมาชิกได้
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกจะต้องปฏิบัติดังนี้
  1. ประชาชนทั่วไปที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และถ่ายสำเนาบัตรพร้อมเซ็นชื่อกำกับ
  2. ประชาชนทั่วไปที่มีอายุยังไม่ถึง 15 ปี ต้องให้ผู้ปกครองรับรองโดยนำสำเนาบัตรประชาชน ที่เซ็นชื่อกำกับของผู้ปกครองมาเป็นหลักฐาน

ค่าปรับ/รายการยืม

 • สิทธิในการยืม
  1. ประชาชนทั่วไปที่เป็นสมาชิก สามารถยืมหนังสือได้ทั้งหมด 3 รายการ ระยะเวลานาน 7 วัน/รายการ
  2. สมาชิกสามารถยืมต่อเนื่องในรายการเดียวกันได้ไม่เกิน 4 ครั้ง หากไม่สะดวกมายืมต่อด้วยตนเอง โทร. 02-688 2883 เพื่อสามารถที่จะยืมหนังสือต่อได้
 • อัตราค่าปรับ การยืมหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์อื่นๆ หากเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับวันละ 5 บาท / รายการ
 • หนังสือหาย ในกรณีที่ผู้ยืมทำหนังสือหาย ให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทราบทันทีและจะต้องหา หนังสือมาชดใช้ ถ้าไม่สามารถหามาได้ จะต้องชดใช้เงินเป็น 2 เท่า ของราคาหนังสือ แต่ ถ้าสามารถหาหนังสือกลับมาคืนได้ ผู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับหนังสือย้อนหลังตามระเบียบที่ กำหนดไว้ในข้อ อัตราค่าปรับ
 • หนังสืออ้างอิง หนังสือหายาก ยืมอ่านได้ 1 วัน เท่านั้น.