"เพลงศาสนา วรรณกรรมนำใจสู่พระเจ้า"
โดย คณะคริสเตียนพยานพระยโฮวา
วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2551
ณ ห้องสมุด สวนหนังสือเจริญ
 
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเสวนา ครั้งที่ 24
{morfeo 6}