"พระสงฆ์กับการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนา"

โดย พระมหาหนึ่งฤทัย  จากวัดราชสิงขร

วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2551

ณ ห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง

 

ภาพบรรยากาศ

{morfeo 5}