ความเป็นมาของห้องสมุด "สวนหนังสือเจริญกรุง"

สถานที่ตั้ง

ห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุึง ตั้งอยู่เลขที่ 2074/17-18  ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร.02-688-2883  Fax. 02-688-8166 (ใกล้โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า)

 การก่อสร้าง_MG_9779_ed_Small

 

ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองใน โอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาลของท่านพุทธทาส  โดย คุณพิชัย ตั้งสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พริสแอนด์พีช จำกัด ได้เรียนเชิญผู้ที่เห็นคุณประโยชน์ของห้องสมุด ร่วมกันก่อตั้งห้องสมุด ขึ้น โดยได้ประชุมร่วมกันครั้งแรกในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ การปรับปรุงและตกแต่งสถานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้เปิดให้บริการประชาชนในเดือน สิงหาคม ๒๕๔๙

 แนวนโยบาย

 

_MG_9785_ed_Small"ห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง" ได้จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการรักการอ่านให้แก่เยาวชนและประชาชน ภายใต้ความเชื่อว่า การรักการเรียนรู้ เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ นอกเหนือการส่งเสริมการอ่าน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ แล้ว สวนหนังสือเจริญกรุง ยังมีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมความสนใจในสุนทรียภาพ ขององค์ความรู้ศิลปวิทยาการด้านต่าง ๆ และส่งเสริมการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงเป็นเวทีในการจัดกิจกรรมชุมชน เพื่อก่อให้เกิดมิตรภาพ ระหว่างผู้มาใช้บริการห้องสมุด และภายในชุมชนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม,เขตสาทร และเขตพื้นที่ใกล้เคียง


กิจกรรม

1. จัดระบบสภาพแวดล้อมของสวนหนังสือเจริญกรุงที่เหมาะสม เอื้อต่อการตอบสนองการเรียนรู้โดยเฉพาะการอ่าน.

 

2.จัดให้มีหนังสือแนวทางการเรียนรู้ "ความดี ความงาม และความจริง" โดยเน้นหนังสือประเภทศาสนศึกษา, ปรัชญญาแนวคิด, ประวัติศาสตร์ อารยธรรม,P1060459_Small ชีวประวัติ  บุคคลสำคัญ, วรรณกรรม, สุนทรียศาสตร์, ธรรมชาติวิทยาและความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์

 

3. จัดนิทรรศการหมุนเวียนนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจทุก ๒ เดือน จัดกิจกรรมนำเสนอความรู้ประสบการณ์และการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัว ข้อต่างๆทุกเดือน

 

4.ร่วมกิจกกรมที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและนอกสถานที่

 

5. สนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมชุมชนร่วมกับองค์กรไม่แสวงหากำไรและองค์กรชุมชนใกล้เคียง

 

6. ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนเจริญกรุง

 

 ทรัพยากรในการดำเนินการ

อาคารสถานที่ ได้รับการสนับสนุนจาก คุณพิชัย ตั้งสิน
บุคคลากรในการดำเนินงาน ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท พริส แอนด์ พีช จำกัด
เงินทุนในการดำเนินงาน ขอรับบริจาคเงินทุน หนังสือ และวัสดุอุปกรณ์จาก

- ผู้อุปถัมภ์หลัก บริจาคปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป

- ผู้อุปถัมภ์รอง บริจาคปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป

- ผู้สนับสนุนหลัก บริจาคปีละ ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
และเงินรับบริจาคจากผู้สนับสนุนทั่วไป