ก่อตั้งขึ้นในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลของท่านพุทธทาสภิกขุ โดย คุณพิชัย ตั้งสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พริสแอนด์พีช จำกัด ได้เรียนเชิญผู้ที่เห็นคุณประโยชน์ของห้องสมุด ร่วมกันก่อตั้งห้องสมุดขึ้นโดยได้ประชุมร่วมกันครั้งแรก วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๙ การปรับปรุงตกแต่งสถานที่ได้แล้วเสร็จ และได้เริ่มเปิดให้บริการประชาชนในเดือน สิงหาคม ๒๕๔๙

 

แนวนโยบายการจัดตั้งห้องสมุด

 

สวนหนังสือเจริญกรุงได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการรักการอ่านให้แก่เยาวชนและประชาชนภายใต้ความเชื่อว่าการรักการเรียนรู้เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
นอกจากกิจกรรมการส่งเสริมการรักการอ่าน และการเรียนรู้อื่นๆแล้ว สวนหนังสือเจริญกรุงยังมีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมความสนใจในสุนทรียภาพของศิลปวิทยาการด้านต่างๆ และส่งเสริมการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งเป็นเวทีการจััดกิจกรรมชุมชนเพื่อก่อให้เกิดมิตรภาพและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้มาใช้ห้องสมุดและภายในชุมชนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม สาทร และพื้นที่ใกล้เคียง