คณะกรรมการที่ปรึกษาห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง  
1. พระมหาชวลิต สีลเตโช เจ้าอาวาสวัดราชสิงขร
2. พระครูวรพรตสิทธิพงศ์ เจ้าอาวาสวัดวรจรรยาวาส
3. พ.ต.อ.พจน์ บุญมาภาคย์ ผู้กำกับการ สน.วัดพระยาไกร
4. อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ประธานมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
5. อาจารย์ถนอมวงศ์  ล้ำยอดมรรคผล นักแปล - นักเขียนอิสระ และ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
6. พ.ต.ท. วราวัชร์  ธรรมสโรช รองผู้กำกับการจราจร สน.วัดพระยาไกร
7. คุณมาลี ตั้งสิน ประธานกรรมการโรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่
   
คณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง  
1. พระมหาหนึ่งฤทัย นิพพโย วัดราชสิงขร
2. คุณพิชัย ตั้งสิน กรรมการบริหารโรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่
3. คุณปริศนา ตั้งสิน บริษัท พริสแอนด์พีช จำกัด
4. คุณลัดดา วิวัฒน์สุระเวช สถาบันสันติประชาธรรม
5. คุณยาซีน มันตะพงศ์ สนง.คุมประพฤติฯ พระนครใต้
6. คุณอุดมลักษณ์ จันทร์มา ชุมชนสวนหลวง
7. คุณชอบ พฤกษวนานนท์ ชุมชนบางอุทิศ (ลานจิตตานนท์)
8. คุณชณัณกร  เพ็ชรวัฒนา นักแปล - นักเขียนอิสระ
9. คุณวิศาล  ศรีวิศาล วิศวกรอิสระ
10. คุณไพศาล สมานพงษ์ บริษัท พริสแอนด์พีช จำกัด
11. คุณปัญญวรรธน์ ทิสนานุพัฒน์ บริษัท พริสแอนด์พีช จำกัด